BSS poslovni sustavi d.o.o.

O tvrtki

Software

ICT Usluge

BSS poslovni sustavi d.o.o.

IBS (Internal Brokerage System - Hyperion)

Korisniku se omogućava praćenje niza različitih evidencija, kao što su, primjerice:

 • evidencije nalogodavaca
 • evidencije naloga sa zakonom propisanim oblikom knjige naloga
 • evidencije vrijednosnih papira, kako domaćih, tako i stranih
 • evidencije sudionika na tržištu
 • evidencije obavljanih transakcija i sklopljenih kupoprodajnih ugovora
 • evidencije i izračun obračuna po izvršenim transakcijama
 • evidencije potrebnih i izvršenih plaćanja prema transakcijama i nalozima.

Sve su to standardne mogućnosti koje danas treba pružati svaki takav sustav (vođenje knjige naloga, upravljanje računom klijenata i podrška za strane vrijednosne papire i valute), no Hyperion se ističe bogatim izvještajnim mogućnostima, mehanizmom sigurnosti i regulacijom prava korištenja pojedinih djelova sustava, instalacijom i radom u filijalama ili područnim uredima, dodatno razrađenim sustavom standardizacije i dodjeljivanja grupa provizija te raznim dodatnim sučeljima za komunikaciju prema vanjskim sustavima.

Što se time dobiva?

Obuhvaćanjem svih tih evidencija u jednu cjelinu i dodatnom automatizacijom sustava smanjeno je vrijeme potrebno za unos podataka u sustav, te poboljšana kvaliteta izvještavanja. Time se pak dobiva bolji uvid u trenutnu situaciju poslovanja, a time i kvalitetnija podloga za donošenje novih odluka u poslovanju.

Integracija u postojeći poslovni sustav

Hyperion je robustan poslovni sustav koji se sastoji od niza sučelja. Primjerice:

 • Reader - aplikacija za učitavanje transakcija izvršenih na hrvatskom tržištu kapitala
 • Tečaj - aplikacija za učitavanje HNB tečajnih lista
 • AccountExport - aplikacija za export obračuna o trgovanju vrijednosnim papirima radi daljnje obrade u vlastitom knjigovodstvenom sustavu.

No, to nije sve. Svi podaci o poslovanju podržani su bogatim izvještajnim mogućnostima, a od svakog je izvještaja moguće dodatno napraviti i sučelje. Potrebno je samo jedno: zahtjev klijenta.

Pored toga, unutarnji ustroj, dizajn sustava i tehnologija kojom je izgrađen, svrstava Hyperion u kategoriju sustava pogodnih daljnjem proširenju nizom dodatnih sučelja za automatizaciju unosa, odnosno prijenosa podataka iz drugih sustava. Takvim se zahvatima nikako ne može poremetiti postojeća struktura sustava.

Održavanje i daljnji razvoj

Jedna od bitnih prednosti svakog software-a je i njegovo održavanje. Odnosno, u trenutku dovršetka izrade, software može biti najbolji proizvod u branši. No, ukoliko se on redovito ne servisira i nadograđuje, vremenom postaje tek neupotrebljiva starudija.

Konstanto unapređivanje sustava novim funkcionalnostima, poboljšanje već postojećih rješenja, usklađivanje s promjenama koje proizlaze iz izmjena zakona i podzakonskih propisa, stalni razvoj informatičke tehnologije,… Sve su to prednosti Hyperiona pred konkurentnim sustavima.

Hyperion ili vlastito rješenje?

Brokerske kuće postaju svjesnije činjenice da njihovo poslovanje ne može ostati u okvirima Excel-a, Word-a ili nekih drugih polurješenja. Razlog je tomu stalno povećanje pogrešaka pri unosu i obradi podataka uzrokovano neodgovarajućom organizacijom informacija. I, naravno, ljudskom greškom.

Nije ni potrebno navoditi činjenicu koliko te pogreške mogu utjecati na samo poslovanje tvrtke. Zbog toga je logičan sljedeći korak:

Nabavka informacijskog sustava koji pokriva cjelokupno poslovanje

Dakako, postoje i oni koji će se odlučiti na izradu vlastitog programskog rješenja. No, upozorenje: obratite pažnju na cijenu i trajanje te izrade, kao i na krajnju podržanu funkcionalnost.

Nadalje, u sam razvoj programa trebali bi uključiti ne samo informatičare već i sve one koji sudjeluju u poslovnim procesima koje buduće vlastito programsko rješenje treba podržati. Primjerice brokere, back office, računovodstvo,... Zbog toga se dodatno postavlja pitanje njihove međusobne komunikacije i razumjevanja. Jer, i to utječe na rok izvedbe.

Naši klijenti znaju da je u Hyperion uloženo višegodišnje znanje i iskustvu. Ne samo da njime dobivaju sustav za vođenje poslovnih evidencija, već i određeni stečeni "know-how" brokerskog poslovanja. Razvijan na različitim iskustvima velikih i malih brokerskih kuća te banaka, konstantno održavanje i unapređivanje sustava, stečeni krug klijenata,... sve to predstavlja izuzetnu prednost Hyperiona pred izradom vlastititog rješenja. Jer, naše programsko rješenje ne razvija se brzinom razvoja poslovanja jedne brokerske kuće, već je on multipliciran trenutnim brojem korisnika.

IBS (Hyperion) - Opis sustava

Sustav obuhvaća sve aspekte poslovanja jedne brokerske kuće, od unosa osnovnih podataka o klijentu pa do izvješća o ostvarenim provizijama po klijentima, burzama, podružnicama…

Knjiga naloga

Temelj Hyperiona predstavlja knjiga naloga. Ona sadržava osnovne podatke bitne za sve ostale cjeline sustava. Odnosno, knjiga naloga pokriva dio poslovanja od dolaska nalogodavca preko otvaranja naloga i trgovanja pa do zatvaranja naloga i slanja obračuna. Značajno je napomenuti da je unos transakcija obavljenih na tržištima kapitala (Zagrebačka i Varaždinska burza) automatiziran. Od izvještaja iz knjige naloga izdvajamo:

 • Knjigu naloga - izvještaj koji je rađen prema naputcima Komisije za vrijednosne papire i kojeg je moguće "filtrirati" prema nalogodavcima, vrijednosnicama, razdoblju i statusu (otvoren, djelomično izvršen, izvršen, otkazan ili istekao rok)
 • Pregled otvorenih naloga (sa sličnim načinom filtriranja kao i "knjiga naloga") i
 • Obračun - obavijest koja se šalje nalogodavcu po svakom izvršenju

Sustav rezervacija novčanih sredstava i vrijednosnih papira

Prilikom svakog otvaranja naloga za kupnju ili prodaju, sustav vrši rezervaciju : u slučaju kupnje, rezervaciju novčanih sredstava, a u slučaju prodaje rezervaciju vrijednosnih papira.

Ukoliko klijent nema dovoljno sredstava odnosno vrijednosnih papira, broker će na to biti upozoren. Na kartici klijenta je u svakom trenutku moguće vidjeti trenutno stanje i novčanih sredstava i vrijednosnica kao i njihove raspoložive vrijednosti.

Sustav grupa provizija

Podrška za određivanje fiksnih provizija na kupnju i prodaju po klijentu, po grupi, zatim bruto (uračunati svi troškovi tržišta i SDA) i neto način obračunavanja istih. U slučaju neto načina računanja provizije, IBS sam računa proviziju tržišta i SDA prema zadnjem cjeniku.

Unutar jedne grupe provizija po potrebi se definiraju podgrupe ovisno o vrsti vrijednosnog papira, tržištu ili kotacije u kojoj se nalazi vrijednosnica.

Kreiranjem posebnih pravila omogućeno je automatsko svrstavanje klijenata u razne razrede provizija. Pravila ovise o ukupnom i godišnjem prometu, a interval promjene razreda određuje sam korisnik (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje...).

Back office

Plaćanja se zasnivaju na izvodima sa računa, dobivenih od FINA-e ili poslovne banke, koji se u sustav unose ili ručno ili automatizirano. Nakon što su izvodi unešeni, njihove stavke je potrebno rasknjižiti ili po transakcijama ili po obračunima i računima nalogodavaca.

Pošto sustav već od prije sadrži informacije o izvršenim transakcijama i nalozima, plaćanja se uglavnom svode na alokaciju određene stavke izvoda na transakciju ili nalog.

Na taj način, IBS pruža informaciju o "cash" pozicijama klijenata, stanju vrijednosnih papira na njegovom računu, stanju naloga s aspekta plaćanja te obveze i potraživanja prema SDA (prije brokerskim kućama) po namirama...

IBS podržava i sustav pojedinačne i ugovorne namire Središnje depozitarne agencije.

Strani vrijednosni papiri

Sustav nudi kompletnu podršku trgovanju stranim vrijednosnim papirima u stranim valutama. Proces trgovanja se prati od otvaranja naloga, izvršenja i vođenja pozicija stranih vrijednosnih papira do knjiženja gotovinskih uplata i isplata u stranoj valuti.

Asset management - upravljanje portfeljom

Omogućeno je automatizirano upravljanje portfeljem vrijednosnih papira klijenta i to na osnovu zadane ciljne strukture portfelja. Podjela portfelja se vrši prema modelu (npr. rizični, umjereni, niskorizični) te prema načinu upravljanja:

 • automatski - usklađenje sa ciljnom strukturom je automatizirani proces te nije moguće vršiti pojedinačne intervencije
 • pojedinačni - usklađenje sa ciljnom strukturom obavlja portfolio manager na temelju prikaza o neusklađenosti te sam odlučuje o stupnju usklađenosti pojedinog portfelja

Za svaki od modela moguće je definirati limite ulaganja i to po tri osnove:

 • po vrsti vrijednosnog papira (dionica, obveznica...)
 • po kvaliteti vrijednosnog papira - kvalitetu pojedinog vrijednosnog papira određuje sam korisnik (npr. kvaliteta A - prva i druga kotacija, kvaliteta O - državne obveznice, itd.)
 • po kategoriji - svaka od kvaliteta dodatno se dijeli na kategorije (npr. A kvaliteta se dijeli na A+, A i A- kategorije) prema kojima je dodatno moguće limitirati ulaganja

Na temelju ovih limita se za svaki model određuju i ciljane postotne vrijednosti pojedinog vrijednosnog papira unutar portfelja.

Prilikom svakog usklađenja izrađuju se skupni portfolio nalozi. Kod automatskih portfelja sustav automatski priprema naloge na zahtjev korisnika, dok kod pojedinačno vođenih portfelja portfolio manager odlučuje o kupnji ili rasprodaji pojedine vrijednosnice te određuje ciljani postotak u ukupnoj vrijednosti portfelja na koji želi dovesti odabrani vrijednosni papir.

Nakon obavljanja transakcije na tržištu, skupnu alokaciju je moguće obaviti prema tri predefinirana algoritma:

 • proporcionalno - ukupna količina vrijednosnica po transakciji dijeli se proporcionalno na klijente
 • punjenje prema udaljenosti od ciljne strukture (od najdaljeg prema najbližem)
 • nasumično (random) punjenje

Sustav svakodnevno prati i dnevnu vrijednost portfelja na temelju čega je periodički moguće obračunavati upravljačku proviziju. Na temelju kompletnog poslovanja pojedinog portfelja, periodički (najčešće na godišnjoj razini) se obračunava provizija na prinos.

Margin

Sustav nudi podršku tzv. trgovanju na margin. Prati se klijent od otvaranja margin usluge, njegovo trgovanje te eventualno upozorenje o "margin call-u", do zatvaranja usluge.

Podržana je i mogućnost određivanja limita trgovanja (prema ukupnom prometu ili količini) i to na ukupnom nivou (za sve margin klijente) i pojedinačnom nivou za svakog klijenta.

Pregled evidencija i procesa koje su podržane Margin modulom:

 • Postavljanje limita trgovanja - pojedinačno po klijentu i ukupno
 • Otvaranje margin usluge (unos kredita, vrijednosnih papira te ispis ugovora)
 • Pregled limita i sustav upozoravanja prilikom otvaranja naloga
 • Pregled Margin call
 • Zatvaranje margin usluge

Izvještavanje

Izvještavanje je bogato podržano za svaku od cjelina sustava već predefiniranim izvještajima. Po potrebi, postoji mogućnost izrade dodatnih, individualiziranih izvještaja za svakog korisnika i to kao dio aplikacije ili kao externi izvještaj (npr. template u MS Excel-u).

Podržana je mogućnost exportiranja podataka u MS Excel ili MS Word radi dodatne obrade (grupiranje, pivotiranje...)

Dodatna sučelja

Uz osnovnu aplikaciju, izrađene su i dodatne aplikacije koje predstavljaju sučelja prema raznim drugim sustavima s kojima IBS komunicira radi dodatne automatizacije posla.

Order Log - aplikacija za obavještavanje brokera o novim ili izmjenjenim nalozima. Prilikom otvaranja/izmjene naloga, aplikacija zvučnim i vizualnim signalom upozorava brokera o novonastaloj promjeni.

HNB Tečaj - aplikacija za prenošenje tečajne liste HNB u IBS sustav.

Reader - aplikacija za preuzimanje datoteka sa transakcijama dobivenih putem terminala Zagrebačke i Varaždinske burze te prenošenje tih podataka u sustav na daljnju obradu - alokaciju prema nalozima.

Izvadak - aplikacija za prenošenje obavljenih promjena na novčanom računu (13-tici) radi daljnje alokacije sredstava. Sustav ima podršku kreiranja skupnog naloga za prijenos sredstava (bivši virmani) u formatima e-zaba (Zagrebačka banka) i Net Banking (Erste & Steirmarkische Bank).

Account Export - aplikacija za prijenos informacija o obračunima i namirama u datoteku u predefiniranom formatu. Kasnije je podatke iz datoteke moguće prebaciti u vlastitu knjigovodstvenu aplikaciju.

SDA Sync - aplikacija za usklađivanje stanja vrijednosnih papira po klijentu sa stanjem u Središnjoj depozitarnoj agenciji na temelju datoteke dobivene putem SDA terminala. Ključ za usklađivanje je SDA broj investitora.

Za neke od klijenata su također rađene i specifične aplikacije za povezivanje Hyperiona sa već postojećim internim sustavima (npr. knjigovodstvo banke).

Sigurnost

Prije početka rada, svaki korisnik se mora prijaviti na sustav korištenjem korisničkog imena i zaporke. Prilikom prijave, korisniku se dodjeljuju i ovlaštenja na temelju uloge korisnika (npr. FrontOffice ili BackOffice) : (ne)mogućnost otvaranja pojedinih korisničkih ekrana, read only ili full access pristup svim ili samo određenim podacima na pojedinom korisničkom ekranu.

Za svaki se podatak vodi evidencija o njegovom nastanku i izmjeni (datum i korisnik koji je izradio/izmjenio podatak), a za knjigu naloga se dodatno vodi kompletna evidencija izmjena gdje je moguće vidjeti tko je, kada i što mjenjao.

Elektroničko trgovanje - e-trade

Elektroničko trgovanje e-trade dodatak je sustavu Hyperion i predstavlja informacijski sustav podrške brokerskoj kući u trgovanju vrijednosnim papirima zasnovan na Internetu.

Više informacija...

Za uspješan rad sustava potreban je slijedeći software:

 • Operativni sustav na poslužitelju (server) : Microsoft Windows 2000 Professional / Microsoft Windows 2000 Server / Microsoft Windows XP Professional / Microsoft Windows 2003 Server
 • Baza podataka sustava : Microsoft SQL Server 2000 / Microsoft Database Engine / Microsoft SQL Server 7.0 sa Service Pack 3 ili većim
 • Na strani klijenta potrebno je imati instaliran Windows 98 ili operativni sustav novije generacije.
Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo