Laser Line d.o.o.

O tvrtki

Software

ICT Usluge

Laser Line d.o.o.

LASER TRS - Trgovački informacijski podsustav

Praćenje zaliha po veleprodajnim, maloprodajnim ili nabavnim cijenama, uz automatsko nastajanje nivelacija. Praćenje zaliha po MRS metodama (periodična FIFO ili LIFO, periodična prosječna nabavna cijena). Aplikacija je primjenjiva (i verificirana) u cash&carry sustavima, maloprodajnoj mreži, samostalnim prodavaonicama, veleprodajnim centrima, distribucijskim skladištima, franšizing-sustavima te u mješovitim sustavima. Ponašanje aplikacije u različitim sustavima se kontrolira podesivim parametrima. Visoka razina kontrole pristupa podacima i obavljanju poslova unutar aplikacije. Osigurano je optimalno kolanje dokumentacije unutar složenog poslovnog sustava. Automatiziran svaki poslovni proces (koji se može automatizirati): cjenici u raznim valutama, centralna nabava, naručivanje robe, ulaz robe, interne narudžbe, narudžbe kupaca, periodičko fakturiranje, tiskanje dokumenata u različitim oblicima na razne destinacije i ostalo. Praćenje koeficijenata okretaja artikala. Obrade optimizacije zaliha artikala (upotreba u automatskom naručivanju). Zbirni računi vanjskom i internom kupcu. Zbirne primke na osnovu otpremnica i zbirnog računa dobavljača. Kroz sve programe podržana upotreba ručnih terminala i bar-kod okruženja (ulaz robe, izlaz robe, narudžbe kupaca, komisioniranje robe, inventura i ostalo). Podržane distribuirane baze, mrežni rad, replikacija matičnih podataka i dokumenata, mrežno printanje te višekorisnički rad. Mogućnost aktiviranja modula za automatsko generiranje i praćenje poruka unutar aplikacije, integrirano s Windows sučeljem. Praćenje skladišnih lokacija artikala, praćenje statusa aktivnosti artikala.

Aplikacija je čvrsto integrirana s projektom "Laser*GLAS", u smislu automatskog knjiženja kompletne dokumentacije, te s projektom "Laser*VAT" u smislu razmjene podataka koji se generiraju u uvoznom/izvoznom poslovanju. Pravila knjiženja definira sam korisnik, tako da je knjiženje u glavnu knjigu i saldakonti prilagodljivo korisniku do najmanjeg detalja.

Podržana je veza prema maloprodajnoj mreži, u kojoj se upotrebljava "vanjska" back-office aplikacija (prijenos dokumenata, matičnih podataka, centralnih kalkulacija i ostalo, prihvati prometa sa kasa).

Aplikacija "Laser*TRS" nadogradiva je OLAP-modulom za analizu podataka.

Vođenje potrebne dokumentacije te praćenje zakonskih promjena u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Programski paket Laser*TRS čine slijedeće cjeline:

Opći podaci

Općim podacima zovemo podatke koje se koriste na svim razinama poslovanja i u svim programskim paketima (partneri, pošte, porezi, korisnici aplikacija, prava pristupa, poslovni subjekti, mjesta troška i ostalo). Aplikacija "Laser*OPP" brine o konzistentnosti općih podataka, a ostale aplikacije koriste tako centralizirane podatke.

Matični podaci

Podaci koje definira korisnik aplikacije, a koji se smatraju centralnim podacima za aplikaciju. Tu spadaju podaci o artiklima, grupama i podgrupama roba, programima i potprogramima robnih grupa, referadama i podreferadama nabave, zamjenskim kodovima, minimalnim i maksimalnim količinama, načinima grupiranja artikala, unos ugovora, definicija plana realizacije, unos zabrana za partnere, kalkulativni uvjeti, pravila ponašanja dokumenata (oko 200 vrsta dokumenata) i pripadnih storna, prava pristupa pojedinim vrstama dokumenata po operaterima, postavke sigurnosti aplikacije, dozvoljeni minusi na stanju, brojači dokumenata, pravila ponašanja međuskladišnica, automatsko tiskanje dokumenata, različiti načini zaokruživanja iznosa, preuzimanje podataka o artiklima i cjenika od dobavljača itd.

Mogućnost definicije skladišnih lokacija za artikle (upotreba kod komisioniranja robe). Definicija statusa aktivnosti artikla (rješenje "gašenja" artikala). Status aktivnosti artikla ima utjecaj na ponašanje artikla u aplikaciji.

Ulaz

Unos i pregled ulazne dokumentacije. Ulaz robe omogućen na dva načina: preko pripremne kalkulacije (privremene primke-narudžbe dobavljaču) ili neposrednim unosom stavaka ulaznog dokumenta. Maske za ulaz robe pojednostavljene na način da se uvijek koristi jedna maska za unos različitih vrsta dokumenata. Korištenjem modula privremene primke osiguravamo pripremu podataka (količine i kalkulacije cijene) prije zaprimanja robe, upotrebu ručnih terminala i kontrolu ean-koda na ulazu, samim tim i povećanu kontrolu naručivanja i ulaza robe. Unos cjenika i pripremna kalkulacija u bilo kojoj valuti, automatske konverzije cijena iz jedne u drugu valutu. Omogućeni pregledi tipa naručene i neisporučene robe. Primopredajni zapisnici o razlici isporučene i fakturirane robe. Knjižne note dobavljaču. Razne rekapitulacije ulaza artikala po dobavljačima, grupama i podgrupama, artiklima, praćenje težina ulaza i ostalo. Centralna nabava: upravljanje nabavom iz jednog logističkog centra, iz jedne baze, sa dostupnim podacima iz ostalih distribuiranih lokacija. Automatsko naručivanje. Centralna kalkulacija cijene.

Stanje

Praćenje zaliha, brzi ekranski pregledi zaliha, pregled stanja partnera u komisiji, konsolidirane lager liste, lager lista sa zadnjim ulazima i izlazima, lager lista nekurentne robe, lager lista za dobavljača, lager lista "na dan", tiskanje dnevne zalihe, cjenici, trgovačke knjige - trgovina na veliko i malo, financijska izvješća, kartica artikla i kartica artikla za određenog partnera - kupca ili dobavljača, kumulativne kartice. Praćenje pakirnice. Praćenje artikala po različitim načinima grupiranja (primjenjivo na artiklima s dodatnim atributima, tipa boja, model, veličina, sezona, spol, sport itd). Tiskanje stalažnih etiketa. Priprema sloga za vage. Optimizacija zaliha artikala. Koeficijenti okretaja artikala. Akcijske prodaje (sniženje cijena ili prodaja poklon-paketa ili popusti kod pakiranja). Praćenje evidentne i financijske ambalaže (praćenje dobavljača, kupaca i internih kupaca - vlastite maloprodaje).

Izlaz

Unos i pregled izlazne dokumentacije. Ova se cjelina sastoji od nekoliko modula.

Unos i storna izlaznih dokumenata, pretraživanje i tiskanje izlaznih dokumenata, obračuni poreza (maloprodajni, veleprodajni, detaljni i kumulativni, obračun poreza na fakturirane usluge). Fakturiranje usluga, mogućnost dodatnih usluga (npr.prijevoza) na izlaznom dokumentu. Knjižne note ambalaže kupcima. Devizni izlaz robe na osnovu ugovora. Automatska primjena ugovorenih rabatnih uvjeta, rokova plaćanja i drugih uvjeta. Ugovorom se mogu definirati i popusti za različite rangove količina (od-do količine s pripadnim popustom). Automatsko formiranje ulazne kalkulacije i tiskanje kalkulativnog lista za internog kupca, na osnovu izlaznog dokumenta (primjenjivo u franšizing-sustavima te u praćenju vlastite maloprodajne mreže). Izlazne rekapitulacije po svim dimenzijama (prodaja po programima, potprogramima, grupama, podgrupama, artiklima, kupcima, dobavljačima prodane robe, mjestima troška, raznim načinima grupiranja i ostalih kombinacija), rekapitulacije izlaznih kalkulacija, rekapitulacije po internim kupcima gdje se izlazni račun promatra kao ulazna primka internog mjesta troška-primatelja robe.

Modul narudžbi kupaca koristi se u sustavima gdje se roba prije izdavanja komisionira. Modul obuhvaća unos i ispravak narudžbe kupca, tiskanje naloga za komisioniranje, spisak narudžbi po linijama, fakturiranje narudžbe, unos predračuna, reversa, ponude, kartice artikla po narudžbama kupaca, praćenje naručenog i neotpremljenog, rekapitulacije "izgubljenog" prometa, interna narudžba kupca i kreiranje predajne međuskladišnice. Narudžbe kupca djeluju na disponiranu količinu (umanjuju slobodnu količinu na stanju). Predračuni djeluju na rezerviranu količinu (isto tako umanjuje slobodnu). Predračuni se mogu automatski proknjižiti u knjigu izlaznih računa, a nakon fakturiranja stornirati iz knjige. Reversi djeluju na premještenu količinu (umanjuje slobodnu). Upotreba ručnih terminala za komisioniranje robe. Kada se narudžba kupca označi komisioniranom, spremna je za fakturiranje (pojedinačno ili grupno fakturiranje po linijama).

Modul odjava dobavljaču sadržava automatsko kreiranje odjave za prodanu komisijsku robu, ekranski pregled i ažuriranje odjava, razni oblici pregleda i rekapitulacije odjava, kartica artikla po odjavama, pregled neodjavljenih artikala i ostalo. Služi za praćenje robe u komisijskom režimu zaprimanja.
Modul poklon-bodova kupaca: definiranje akcije poklon-bodova, evidentiranje poklon-bodova po kupcima, praćenje isporuka poklona na osnovu ostvarenih bodova.

Modul ponude kupcima. Kreiranje ponude kupcu po bilo kojem kriteriju za artikle na stanju. Zamrzavanje cijena na ponudi uz opciju N dana. Unos kalkulativnih uvjeta drill-down metodom.

Modul veze prema kasama sadržava programe koji služe za razmjenu podataka s maloprodajnom mrežom, kada se u maloprodajnoj prodavaonici koristi back-office aplikacija koja nije "Laser*TRS". Prijenos podataka se vrši modemskim putem, prenosi se ASCII datoteka u oba smjera. Program "Laser*TRS" može sadržavati centralne kalkulacije cijena koje se diktiraju prodavaonici. Iz prodavaonice preuzima kreiranu ulaznu i izlaznu dokumentaciju (i dnevni promet).

Avansi. Mogućnost preuzimanja avansnih uplata iz aplikacije "Laser*GLAS", knjiženje istih u IRA-u, ispis predračuna za avansnu uplatu. Evidencija plaćanje avansa na kasi, automatsko storniranje avansa iz knjige IRA-e.

Inventura

Postupak inventure na skladištu (početak inventure, tiskanje liste za unos inventure, unos inventurnih količina, pregled inventurnih razlika, završetak inventure i kreiranje dokumenata "višak manjak"). Upotreba ručnih terminala tijekom inventure. Inventura se može obavljati u više brojanja. Mogućnost istovremeno otvorenih inventura za različite grupe i podgrupe roba. Mogućnost kreiranja viška manjka, prijenos inventurne količine na stanje, startanje s prodajom te naknadno ažuriranje inventurnih razlika. Mogućnost provođenja inventure po regalima, a ne po inventurnim listama (smanjuje potrebno vrijeme, povećava točnost). Kreiranje početnog stanja na prijelazu godine. Kreiranje početnog stanja ambalaže po dobavljačima i kupcima na prijelazu godine.

Razno

Praćenje netiskanih dokumenata. Ispravak neproknjiženih ulaznih i izlaznih dokumenata. Fakturiranje sindikalnih kredita. Unos i ispis deklaracija.

Zbirni dokumenti (zbirni račun kupcu na osnovu otpremnica, specifikacija zbirnog računa, zbirna primka dobavljača, specifikacija zbirne primke, razne rekapitulacije zbirnih dokumenata). Fakturiranje kreditnih kartica. Praćenje RUC-a po FIFO metodi (pored standardnog praćenja izlaza po metodi zadnje ulazne cijene).

Generiranje poruka

Mehanizam automatskog generiranja poruka za operatera ili grupu operatera, koji se periodički pokreće. Aktiviranjem modula "Laser*MESS", automatski se generiraju poruke koje nastaju kao posljedica nekih događaja u aplikaciji (npr. pad količine artikla ispod minimalne količine, neisporučena narudžba dobavljača) ili kao rezultat unaprijed pripremljenih obrada (npr. očekivani ulaz robe tokom današnjeg dana, ostvareni promet, lista neprodavanih artikala, tjedna lista minusa na stanju). Poruke se šalju operaterima koji mogu biti grupirani (npr. po referadama, po objektima, po hijerarhiji), a iste se čitaju iz Windows-a (PC korisnici) ili iz same aplikacije (korisnici terminala).

POS

Programi za "on-line" POS sustav su integrirani u aplikaciju. Podržavaju PC kase i terminal kase, kao i veliki broj raznovrsnih perifernih uređaja (tipkovnice, pisači, display-i, ladice, ručni i stolni bar-kod čitači, čitači magnetnih zapisa, tipkovnice za unos PIN-a). Mogućnost korištenja vlastite magnetne kartice za identifikaciju kupca te prava na nakup upotrebom PIN-a (tajni broj, pogodno kod plaćanja obrascem 43). Stroga kontrola rada i ovlasti operatera na kasi. Mogućnost zabrane tiskanja dva originalna računa. X-čitanja, specifikacija gotovine, specifikacija i obrada čekova po bankama i trasatima, fakturiranje kreditnih kartica. Automatska ambalaža. Prepoznavanje vagane robe. Kontrola minusa na stanju (upozorenje, unos lozinke za odblokiranje kase kada se prvi put pojavi minus na artiklu).

Analize

Pod ovim modulom podrazumijevamo nadogradnju aplikacije radi potrebe bržeg i boljeg izvještavanja. Sistem se može podesiti da automatski generira izdvojene podatke unaprijed pripremljene isključivo za izvještavanje i analizu. Podaci mogu biti u zasebnoj bazi, tako da ne opterećuju rad transakcijskog servera. Izvještaji u grafičkom sučelju nad agregiranim podacima kao dio aplikacije TRS ili kao gotove OLAP-analize na Microsoft i ORACLE platformi, koje su nadogradnja TRS-a.

Mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja po raznim nivoima, gdje korisnik sam formira izgled izvješća (nivoe grupiranja i kolone prikazane na izvješću).
Laser*TRS

Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo