Pro-bit Zagreb d.o.o.

O tvrtki

Software

ICT Usluge

Pro-bit Zagreb d.o.o.

PRO.3 Graditeljstvo

NT - NORMATIV  


Modul iz kojeg crpimo referentne podatke kod sastavljanja predračuna - PR, ponuda - PO ili ugovora - PB. U NT su pohranjeni podaci o količinama materijala i vremena, potrebnog za izradu normiranega radnog postupka na području djelatnosti kojom se bavi organizacija.

NT oblikujemo u skladu sa tehnologijom rada, kojom raspolažemo i tada u normative uključujemo način rada kojim izvodimo potrebne radove.
Normative djelimo na opće i individualne. Opći su oni, s kojima mogu raspolagati svi korisnici i svima su poznati.

Individualni su pak oni koji su nastali na osnovi naše tehnologije rada i koji su prilagođeni našim mogučnostima, koje su nam na raspolaganju za obavljanje pojedine djelatnosti.

Unutar modula dakle oblikujemo normative, koji nam služe kao osnova za svakodnevni posao i oni su jedan od najosnovnijih sastavina kod izrade izvedbenih dokumenata, koji slijede u informacijskoma sistemu.

Normativ je osnova za izradu predračuna, ponude ili ugovora.

Naravno da NT nije nužan oblik, koji kod sastavljanja prije navedenih dokumenata, mora postojati, već izvedene dokumente možemo oblikovati i bez unaprijed izrađenih normativa, što omogučuje, da se cjelokupni informacijski krug izvodi i bez NT. To ima određene prednosti, pošto u svim organizacijama nije potrebno koristiti i izvoditi radove na osnovi normativa i na taj način se ti postopci mogu izbječi, ili u tu svrhu možemo koristiti programska rješenja drugih, specijaliziranih ponuđaća.

Mi dakle nudimo alat, koji korisniku omogučuje oblikovanje uređenog pristupa do pojedinačnih normativnih jedinica, koje potrebuje. Te normativne jedinice mogu se jednostavno dopunjavati, mijenjati, kopirati ili brisati, uvoziti već izrađene normative iz drugih okolina u sistem, na njih primjenjuje i prilagođava tehnologiju na nivo vlastitih mogučnosti i tehnoloških resursa. Time smo osigurali, da modul postaje jedinica, koja je zapisana u obliku, identičnom tehnologiji rada s kojim organizacija razpolaže i svim sredstvima s kojim organizacija nastupa kod izvođenja radova.

Oblikovanje je jednostavno i pregledno, traženje pojedinih elemenata pak vrlo učinkovito, jer smanjuje vremenske okvire kodi izrade vlastitih tehnoloških postupaka, koje zapisujemo u normativ materijala i radova.

PR – PREDRAČUN  


Dokument, koji nastane na osnovi zahtjeva tržišta i na osnovi NT (može i bez NT) i predstavlja u svojoj osnovi popis radova, koje je potrebno izvršiti, jer se potrebnim radom za postizanje zadanog cilja definiraju parametri količine materijala, rada zaposlenika i broja tehnoloških sati, u kojima se skrivaju strojni sati radnih strojeva (angažirana i odgovarajuće vrednovana amortizacija sredstava za rad) u produktu sa cijenama za pojedninu jedinicu, koju dokument crpi iz CE.

PR predstavlja kalkulacijski dokument na kojeg zapišemo vrijednosti pojedinih stavaka, koje ćemo za naručitelja izvesti i naravno sve ostale uvjete, koji su vezani za obavljanje pojedinih radova.

Na toj osnovi se naručitelj odluči o potrđivanju radova, korekciji pojedinih sastavina, ili o cjelokupnom odbijanju.

Dokument spada u skupinu dokumenata, gdje nastopaju još PO i PB i predstavlja potreban oblik dokumenta, koji je za naručitelja prihvatljiv i prikladan za način poslovnog komuniciranja među izvođačem i naručiteljem.

Informacijski sistem je građen tako, da se u kasnijim fazama sadržaj iz pojedinačnog dokumenta trokuta (PR – PO – PB) međusobno prelijeva i dobija isti sadržaj drugi pojavni oblik u obliku drugog dokumenta. Naravno da su pojedini elementi dokumenta specifični za pojedinači dokument i njegovu namjenu.

Predračun je tako namjenjen zbiru kalkulacijskih elemenata, na osnovi kojih naručitelja posla informiramo, koju cijenu može očekivati za izvršene radove, koji su na dokumentu sadržani, koliko vrijedi ugrađeni material, koliko radovi i koja je vrijednost angažirnih sredstava rada.

PO – PONUDA  


Dokument je posadržaju identičan prethodnome, jer spada u istu vrstu informacija. Njegovo punjenje sa podacima odvija se na isti način kao kod PR, vezu sa NT pak možemo isključiti. Kod oblikovanja cijena koristimo se cjenikom CE, čiju upotrebu kod oblikovanja ponudbenih vrijednosti možemo isključiti ili prilagođavati. Napajanje cjenika odvija se iz dva smjera, i to preko internog IS vođenja materialnih zaliha, ili preko preuzimanja podataka iz trenutnih tržnih resursa preko internetnih pretraživača.

PB – UGOVOR  


Predstavlja najviši oblik dokumenta iz područja pripreme posla, pošto se u njemu sreću svi tokovi informacija, koji oblikuju takvu vrstu radova, koje je potrebno izvršiti, materijalne i radne resurse, kao i angažiranje sredstava rada. Sastavni dio PB su i drugi (komercijalni) uvjeti, koji su dogovoreni, uključena su zadržana sredstva za kvalitetnu izvedbu popisanih radova, avansne uplate ili financiranje zahtjevanih radova, što čini osnovu dokumenta, a u nastavku služi kao referentni dokument za usporedbe dogovorenog i napravljenog.

Po pridobivanju dogovorenih radova, iste zapišemo ili u PO, ili u PR ili u PG kreiramo prvi dokument, koji spada u informacijski sistem za dokument internog značaja, to je DN – radni nalog. 

DN – RADNI NALOG  


DN predstavlja prije opisane dokumente (njihov sadržaj) sintetiziran u internom dokumentu, koji predstavlja sve ili samo dio zahtjevanih i vrednovanih radova iz PB, ili PO, ili PR. To je interni dokument, kojeg možemo kreirati po nivoima i pojedinim specifičnim radovima dodjelimo posebno mjesto u okviru zbirnog radnog naloga, koji predstavlja cjelinu. Kreirati možemo i interni radni nalog, koji je namjenjen naručivanju i posljedično praćenju događaja unutra organizacije za zadovoljavanje potreba naručitelja radova (obavljanje radova i naloga između pojedinih organizacijskim jedinicama i praćenju protoka sredstava unutar organizacije kod realizacije radnog naloga, koji je orijentiran prema van ).

Na dokument se zapišu svi relevantni i potrebni podaci za kvalitetan informacijski nadzor nad izvršavanjem radoval za naručitelja. DN je tako oblikovan, da služi kao vodič kod obavljanja posla i kao ponor u kojem se skupljaju svi informacijski elementi, tako da možemo izvoditi potrebne analize, kada želimo ustanoviti stvarno stanje na objektu, kojeg pokriva radni nalog ili skupina radnih naloga.

Sastavni dio radnog naloga je materijalni list – dokument LM, koji je namjenjen materialnom poslovanju u okviru radnog naloga i koji je povezan sa DN, što znači, da neposredno DN ne opterećujemo sa materijalnimi potrebama, već to izvodimo na zasebnom dokumentu.

Upravo tako za zbir izvršenih radova i tuđih izvršenih usluga vodimo odvojene dokumente, što oslobađa dokument DN operativnih podataka i tako DN prvenstveno služi za povezivanje dijelova unutar organizacije u sistemski uređen i neovisan nutranji dokument za planiranje i izvedbu.

Zbirnom radnom nalogu, koji ima zadaću, povezivanja pojedinančnih strukturnih radova unutar cjeline, ne možemo dodati materijalni list. Isti dodajemo samo operativnim nalogom.

LM – MATERIJALNI LIST  


Za skupljanje potrebnih materijala (količina i kvaliteta) u informacijskom sistemu služi LM kao dokument za definiranje potrebnih (planiranih) količina, kojie organizacija potrebuje za osiguranje materijalnih potreba kod realizacije naloga.Zadaća tog dokumenta, je da njega upišemo sve one materijale, koje potrebujemo, a kod toga nas ne zanima, kakvo je stanje sredstava u vlastitoj zalihi i koja je njihova vrijednost. Isto kao DN je i LM vezan u mrežu, ako je struktura poslova tako razvijena, da je smiselno strukturirati rad na pojedinačnom objektu na podnaloge.

LM služi kao ključni dokument za popunjavanje materijalnih potreba u organizaciji, jer se na njegovim osnovama oblikuju dokument ND – naruđba dobavljaču, koji izvede usporedbu među zahtjevanog i onog, što nije rezervirano na zalihi u organizaciji i pokreće postupak izrade ili naruđbe dobavljač(ima).

LS – IZVRŠENE USLUGE  


U dokument knjižimo usluge, koje za potrebe realizacije radova po DN izvršavaju drugi za naš račun. Evidentiramo radove, koj su bili izvršeni i nama zaračunati, da time punimo bazu podataka, koja u kasnijim analizama služi za kontrolu i strukturiranje radova unutar izvršenih radova u okviru DN.

U slučaju sistemskog naručivanja usluga sa tim dokumentom se mogu zatvarati i naruđbe.

LU – SATI RADA  


U dokument evidentiramo izvršene sate rada ovisno o organizacijskoj jedinici organizacije, i po pojedinim zaposlenicima unutar organizacijskih jedinica. Evidentiramo sve vrste odrađenih i neođrađenih sati sa svrhom evidentiranja za potrebe troškovnog praćenja projekta (ugovora), ujedno i za potrebe obračuna plača. Time odpadaju kasniji unosi sati za obračun plaće.

Iz tog dokumenta nastaje i građevinski dnevnik, kao popis radnih sati za vođenje evidencije.

Pošto se sati pripisuju pojedinom izvođaću (osobi), moguče je na LU dokumentu definirati i neposredne vrijednosti rada, što je osnova za praćenje vrijednosti rada po pojedinom radnom nalogu, ili skupini radnih naloga, koji su usmerjeni na definirani vanjski ekonomski cilj.

ND – NARUDŽBA DOBAVLJAČU  


Dokument kojim naručujemo materijale i usluge od potencijalnih dobavljača, i ujedno na način, koji automatski izluči one materijale, kod kojih količina na zalihi premešuje zahtjevane količine, koje su evidentirane na LM.

Sistem naručivanja je organiziran na više načina sa svrhom, da omoguči povezivanje različitih notranjih potreba kod jednog ili više vanjskih dobavljača, da organiziramo naruđbu samo za unaprijed izabrane materijale, kritične materijale, one koji imaju isti rok isporuke, one koji predstavljajo kritičnu vrijednost u cjelokupnim potrebama, itd.

OL – OBRAČUNSKI LIST  


Je dokument na kojem skupljamo vrijednosne i količinske podatke iz LM, iz LS i iz LU. Tako na OL skupljamo podatke, kojima u cijelosti vrednujemo potrošeni materijal, sate rada, strojne sate i vanjske usluge sa namjenom, oblikovanja tri izlazna dokumenta iz informacijskog sistema kojima pratimo tijek radova (proizvodnje) u vlastitoj organizaciji. Ta tri izlazna dokumenta su: FT račun za inozemstvo, FA račun za domače tržište i FD račun za zaračunavanje vremenski kontinuiranog rada u okviru jednog ugovorenog posla (fakturiranje situacije), te FI interni račun za zaračunavanje rada unutar organizacije, ako u vlastitoj organizaciji pratimo i vodimo evidenciju o obračunu vlastitog rada.

Na OL prenosimo podatke za željeno vremensko razdoblje i po tipu sastavnog elementa, ij po potrošenom materijalu, satima i uslugama.

Prije prijenosa podataka na daljnju obradu možemo stavke pregledati i po potrebi uređivati izvoditi kontrolu i optimiranje istih (popravke).

Na OL se skupljaju informacije i u slučaju angažiranja vlastitih proizvodnih resursa (kamenolomi, asfaltne baze, druge proizvodne aktivnosti), gdje je za realizaciju posla potrebno angažirati i proizvodne resurse, koji za cjelokupan projekt zahtijevaju upravo tako definiranu količinu materijala, radnih i strojnih sati, angažiranje ostalih osnovnih sredstava i naravno i drugih tuđih usluga.

Informacijski tijekovi su povezani sa materijalnim poslovanjem vlastite organizacije, gdje se preko dokumenta IZ i dokumenta KA prati stanje materijalnih zaliha u vlastitom skladištu.

Neupotrebljeni materijali, koji su bili angažirani u proces, vračaju se na zalihu preko dokumenta IV, gdje se njihova vrijednost može i odgovarajućeo smanjiti, u slučaju, da ta sredstva više nisu u prvobitnom obliku.

FD – SITUACIJE  


Jedan od izlaznih dokumenata iz informacijskog sistema je FD na kojeg prenosimo u PB definirane poslove i njihove ugovorne vrijednosti, na njih upisujemo i stupanj dovršenosti (izvršene radove) po pojedinim stavkama. Tako od ugovorne vrijednosti otpisujemo kroz vremensko razdoblje izvedena radove i tako oblikujemo dokument, kojim naručitelju zaračunavamo izvršene radove u tom istom razdoblju. Tako oblikujemo radne situacije sve do konačne. Kod toga se automatski uzimaju u obzir i sve prethodne situacije, i sredstva, koja je u svrhu izvršenja posla osigurao investitor. Iz tako izvedenih izvršenih radova nastaje i građevinski dnevnik, kao jedan od ključnih elemenata evidentiranja radova na gradilištu.

Otpis izvršenih radova za definirani DN ili skupino, koja ih pokriva PB, se izvodi na više načina, i to analitički za pojedinačne stavke, Sve evidence ostajaju aktivne tako dugo, dok naručitelju ne izdamo sljedeči račun.

Na dokument evidentiramo zadržanu osiguraninu, ako je tako ugovorom definirano i evidentiramo potvrđivanje situacije od strane naručitelja tj. odgovarajučeg nadzornog organa.

FA – FAKTURA  


Sličan dokument kao opisani FD je i FA, osim što kod ovog dokumentu ne postoji veza sa prethodnim već izdanih dokumenata .

FT – INO FAKTURA  


Dokument namenjen zaračunavanju robe i usluga u inozemstvo sa uključenim odgovarajučim preračunom u ino valutu.

Graditeljstvo

Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo