Task d.o.o. informacijski sustavi

O tvrtki

Software

ICT Usluge

Task d.o.o. informacijski sustavi

WinTask Poslovni informacijski sustav

Windows 7

WinTask uspješno koriste tvrtke i obrtnici različitih veličina i djelatnosti (proizvodnja, trgovina, ugostiteljstvo, ostale usluge i dr.), ali i proračunski korisnici.

WinTask sustav integrira procese i podatke u tvrtki u jedinstven sustav, a visokom parametrizacijom omogućava prilagodbu specifičnostima korisnika.

Wintask je zasnovan na klijent/server tehnologiji i SQL relacijskoj bazi podataka. U razvoju su korišteni Microsoft Visual Studio razvojni alati, te Crystal Report generator izvještaja. Budući da je WinTask sustav zasnovan na navedenim informacijskim tehnologijama, on omogućava:

 • skalabilnost – mogućnost korištenja aplikacije na različitim konfiguracijama opreme (od samostalnih osobnih računala, laptop računala, jednostavnih mreža, do velikih mreža s više servera i dislociranim radnim stanicama)
 • očuvanje integriteta podataka
 • grafičko korisničko sučelje
 • izvršavanje više aplikacija istovremeno
 • otvorenost prema drugim Microsoft alatima, kao što je npr. Microsoft Office
 • mogućnost kreiranja vlastitih izvješaja pomoću alata Criystal Report.

WinTask je integrirani programski proizvod, što znači da se osnovni podaci vezani uz poslovni događaj unose u sustav samo jednom i nakon toga su dostupni svima ovlaštenim sudionicima uključenima u tijek obrade poslovnog događaja, na svim razinama organizacije. Koncepcija WinTask-a omogućava visok stupanj, kako fizičke zaštite samih podataka, tako i zaštite od neovlaštenog pristupa i korištenja podataka.  

 • Poslovni informacijski sustav WinTask sastoji se od slijedećih modula:
 • Upravljanje nabavom
 • Proizvodnja
 • Upravljenje prodajom
 • Robno/materijalno poslovanje
 • Maloprodaja/Ugostiteljstvo
 • Glavna knjiga
 • Salda konti kupaca i dobavljača
 • Platni promet
 • Blagajničko poslovanje
 • Likvidacija ulaznih računa
 • Vanjskotrgovinsko poslovanje
 • Putni nalozi
 • Upravljanje voznim parkom i službenim putovanjima
 • Obračun kamata
 • Kadrovska evidencija
 • Obračun plaća
 • Evidencija radnog vremena
 • Imovina
 • Izvješćivanje uprave

 Upravljanje nabavom

 • planiranje nabave, naručivanje
 • evidencija i praćenje narudžbi
 • praćenje cijena, rabata, uvjeta isporuke i ostalih podataka o dobavljačima.

Proizvodnja

 • planiranje proizvodnje
 • unos i ispis potrebne dokumentacije vezane uz proizvodnju
 • praćenje proizvoda i materijala po serijama/serijskim brojevima
 • praćenje slijedivosti proizvoda i materijala
 • izrada sastavnica proizvoda
 • izrada tehnoloških postupaka proizvoda
 • praćenje izvršavanja/stanja poslovnih događaja
 • praćenje izvršenja proizvodnje u toku i po završetku proizvodnje
 • obračuni proizvodnje, proizvođačke kalkulacije, predkalkulacije proizvoda
 • analiza kvalitete materijala i proizvoda
 • izvještaji i pregledi
 • primjena bar koda
 • označavanje s ispisanim etiketama
 • prijenosni čitači bar koda s automatskim generiranjem dokumenata (zaprimanje/otprema robe ili materijala).

Upravljanje prodajom

 • planiranje prodaje
 • evidencija i praćenje narudžbi kupaca
 • praćenje otpreme robe i fakturiranje
 • praćenje cijena, rabata i ostalih podataka o kupcima.

Robno/materijalno poslovanje  

 • vođenje neograničenog broja skladišta bez obzira na vrstu (roba, materijal, zajednička prodaja, ...)
 • mogućnost vođenja skladišta po raznim vrstama cijena (nabavna, veleprodajna, maloprodajna, ...)
 • obračun skladišta po raznim metodama (FIFO, prosječna, ...)
 • evidencija po veličinama, bojama, serijskim brojevima  
 • izrada kalkulacija cijene robe prema specifikaciji korisnika (veleprodaja, maloprodaja, uvoz, ...)
 • sve vrste fakturiranja (roba, ambalaža, usluge, devizno, ...)
 • nivelacije cijena (po zahtjevu, automatski)
 • komercijalno poslovanje (cjenici, rabatni sistem, izvještaji o realizaciji nabave/prodaje (po artiklima, kupcima, nekurentne zalihe, koeficjent obrtaja, ...)
 • normativi
 • robno-materijalno poslovanje za ugostiteljstvo (kuhinja, restoran)
 • potpuna integracija s PC kasom za ugostiteljstvo
 • primjena bar koda
 • označavanje s ispisanim etiketama
 • prijenosni čitači bar koda s automatskim generiranjem dokumenata (zaprimanje/otprema robe ili materijala) inventure.

Maloprodaja/Ugostiteljstvo

 • mogućnost rada sa bar kod čitačima i ugostiteljskom tastaturom
 • prijenos podataka u aplikaciju Robno knjigovodstvo i automatsko generiranje
 • dokumenta razduženja skladišta
 • rad u on/off line načinu rada
 • mogućnost rada kao ugostiteljska kasa
 • mogućnost razduženja po normativima
 • mogućnost davanja popusta po kasi
 • evidencija po različitim načinima plaćanja
 • mogućnost izdavanja R1/R2 računa
 • mogućnost korištenja display-a za kupca
 • kreiranje rekapitulacije po prodanim artiklima/robnim grupama
 • kreiranje rekapitulacije poreza
 • ispis stavaka računa sa popustom i storno stavaka
 • automatski prijenos svih potrebnih podataka u modul prodaja.

Glavna knjiga  

 • praćenje cjelokupnog poslovanja poduzeća po poslovnim jedinicama, radnim nalozima, poslovnim promjenama
 • automatski obračun dobiti i gubitka s rasporedom zajedničkih troškova po poslovnim jedinicama  
 • ispis Bilance, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o novčanom tijeku, Izvještaja o promjenama kapitala
 • ispis statističkih izvještaja (tromjesečni, godišnji)
 • ispis ostalih obrazaca (DP obrazac, Obračun turističkim zajednicama, Obračun šuma, Obračun HGK, Obračun spomeničke rente)
 • praćenje planiranih i ostvarenih vrijednosti po različitim vrstama planova poslovanja  
 • praćenje poslovanja po profitnim centrima s time da isti profitni centar može biti u više različitih poduzeća
 • automatska raspodjela zajedničkih troškova po zadanim ključevima.

Salda konti kupaca i dobavljača

 • mogućnost vođenja analitike za neograničeni broj konta (kupci, dobavljači, kooperanti, radnici ...) 
 • knjiženje u neograničenom broju stranih valuta s automatskim obračunom tečajnih razlika 
 • automatsko preuzimanje uplata iz poslovnih banaka ili FINA-e putem interneta ili diskete
 • ručno i automatsko zatvaranje otvorenih stavaka  
 • praćenje obročne otplate
 • automatsko kontiranje svih unesenih podataka i knjiženje u Glavnu knjigu
 • obračun PDV-a s ispisom svih knjiga IR-a, UR-a i obrazaca (PDV, PDV-K)
 • u potpunosti podržano poslovanje unutar organizacije
 • automatska utuženja na temelju popisa otvorenih stavaka.

Platni promet 

 • unos prioriteta plaćanja po dobavljačima ili datumima dospijeća 
 • zatvaranje računa s različitim instrumentima plaćanja (virman, cesija sa i bez provizije, međusobne i višestruke kompenzacije)  
 • automatski obračun cassas sconta i provizije s ispisom Obavijesti o knjiženju
 • mogućnost plaćanja s različitih žiro-računa i na različite račune dobavljača
 • ispis različitih obrazaca (virman, prijedlog kompenzacije, ugovor o cesiji, obavijest o knjiženju) i izvještaja (specifikacija plaćanja, otvorene stavke platnog prometa i sl.)
 • automatski prijenos OK-a u Salda konti i Glavnu knjigu
 • mogućnost plaćanja putem interneta ili predaje virmana putem diskete.

 Blagajničko poslovanje    

 • mogućnost vođenja neograničenog broja blagajni (glavna blagajna, blagajna čekova, slipova, devizna blagajna)
 • unos i ispis blagajničkih uplatnica i isplatnica
 • ispis blagajničkog dnevnika, specifikacija čekova, virmana , te različitih izvještaja
 • automatsko kontiranje i prijenos u Glavnu knjigu.

Obračun kamata  

 • obračun različitih vrsta kamata (zatezne, ugovorne, kamate na pozajmice i sl.) na temelju podataka iz Salda kontija ili posebnog unosa
 • mogućnost obračuna po različitim metodama (svi računi, samo zatvoreni računi, sa i bez pribrajanja kamata glavnici i sl)
 • obračun kredita uz deviznu klauzulu
 • ispis obrasca Ugovora o internom kreditiranju
 • mogućnost izrade mape kredita (dospjele obaveze, ne dospjele obaveze po rokovima dospjeća, kamatne stope po kreditima, krediti po bankama i sl.)
 • brisanje obračunatih kamata po različitim kriterijima (iznosu kamata, broju dana zakašnjenja, partneru, računu)
 • paralelni obračuna za partnere koji su istovremeno i kupci i dobavljači
 • mogućnost automatskog kontiranja i knjiženja obračunatih kamata u Salda konti i Glavnu knjigu.

Vanjskotrgovinsko poslovanje

 • Unos i ispis kompletne dokumentacije vezane uz vanjskotrgovinsko poslovanje za određene vanjskotrgovinske poslove
 • Potpuna integracija sa svim poslovnim procesima koji se odvijaju u poduzeću (proizvodnja, prodaja, vođenje robnih i materijalnih skladišta, knjigovodsto, ...)
 • Podržani su redovni uvoz, redovni izvoz, slobodna zona, te ostali srodni carinski postupci
 • Evidentiraju se i ispisuju svi potrebni dokumenti (uvozne primke, izvozni računi, knjigovodstveni zapisi, proforma računi, ...)
 • Omogućen je ispis dokumenata na stranim jezicima (bez ograničenja broja jezika koji se mogu koristiti), s maksimalnom mogućnošću prilagođavanja načina ispisa potrebama korisnika
 • Automatski izračun brutto i netto težine kod izrade izvoznih računa, te evidencija pakiranja
 • Automatsko razduživanje zaliha artikla po jcd/ulaznom dokumentu kod carinskih postupaka s gospodarkim učinkom, te praćenje zaliha artikla po skladištu/jcd/ulaznom dokumentu
 • Jedinstvena carinska deklaracija - automatsko generiranje za određene carinske postupke na temelju unešenih dokumenata, mogućnost ispisa na propisane obrasce i transfer podataka o jcd putem elektroničkih medija
 • Vođenje nadzornih knjiga uvoza i izvoza robe, nadzornih knjiga pruženih/primljenih usluga (redovni promet , reeksport , unutarnja proizvodnja, slobodna zona, ...)
 • Ispis izjava, evidencija, ostalih obrazaca vezanih uz vanjskotrgovinsko poslovanje
 • Izvještaji i pregledi za komercijalu, skladište, knjigovodstvo, carinarnice, špediciju, ...

Likvidacija ulaznih računa  

 • povezivanje ulaznih računa dobavljača s otpremnicama, odnosno primkama za materijal i robu
 • 1 račun - više otpreminca (primki)
 • više računa - jedna otpremnica (primka)
 • automatski ispis Obavijesti o knjiženju za uočene razlike ili knjiženje razlike na odgovarajuća konta
 • automatsko knjiženje likvidiranih računa u Salda konti i Glavnu knjigu
 • ispis izvještaja s prikazom svih dokumenata međusobno povezanih i likvidiranih.

Putni nalozi

 • evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni, loco vožnja)
 • automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti,
 • evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje, …) u kn i stranim valutama, s time da se pojedini troškovi (gorivo) osim financijski prate i količinski
 • automatski obračun iznosa osiguranja za putovanja u inozemstvo po djelatnicima i danima,
 • praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
 • trenutna kontrola svih unesenih podataka
 • ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima, mjestima putovanja, poslovnim partnerima i sl.
 • automatsko kreiranje blagajničkih isplatnica za isplatu akontacija i troškova putovanja,
 • automatsko kontiranje svih obračunatih putnih naloga i knjiženje u glavnu knjigu i salda konti.

Upravljanje voznim parkom i službenim putovanjima

 • evidentiranje osnovnih podataka o vozilima iz voznog parka (registarska oznaka, inventarni broj, vrsta, marka, tip, model, boja, namjena, nosivost, masa, vrsta, snaga i radni obujam motora, …)
 • evidentiranje i praćenje servisiranja vozila (obavezni tehnički pregledi, preventivni pregledi, obavljeni redovni servisi, interventni popravci, podaci o investicijskom održavanju vozila)
 • praćenje registracija vozila,
 • praćenje obaveznog i kasko osiguranja,
 • evidentiranje podataka o opremljenosti vozila (obavezna i dodatna oprema, dokumentacija vozila)
 • evidencija kontrole zaštite od požara (upis i ažuriranje podataka o vatrogasnim aparatima, pregled slobodnih aparata, ispis aparata po vozilima, potrebni i obavljeni periodični pregledi po aparatima)
 • praćenje rezervacija vozila po danima, djelatnicima, mjestima putovanja i poslovnim partnerima
 • evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni, loco vožnja)
 • automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti,
 • evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje, …) u kn i stranim valutama, s time da se pojedini troškovi (gorivo) osim financijski prate i količinski
 • automatski obračun iznosa osiguranja za putovanja u inozemstvo po djelatnicima i danima,
 • praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
 • trenutna kontrola svih unesenih podataka
 • ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima, mjestima putovanja, poslovnim partnerima i sl.
 • automatsko kreiranje blagajničkih isplatnica za isplatu akontacija i troškova putovanja,
 • automatsko kontiranje svih obračunatih putnih naloga i knjiženje u glavnu knjigu i salda konti.

 Kadrovska evidencija

 • evidencija matičnih podataka o radniku u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • evidencija podataka o prijavi i odjavi radnika
 • praćenje ugovora o radu, promjena radnih mjesta i promjena pozicije u organizacijskoj strukturi
 • evidencija članova obitelji (dječji darovi, osigurane osobe i dr.)
 • evidencija podataka iz radne knjižice o prethodnim zaposlenjima s kontrolom staža
 • evidencija stručnog obrazovanja, stručnih ispita, licenci, specijalizacija i sl.
 • evidencija zdravstvenih i sanitarnih pregleda
 • evidencija radnih dozvola
 • izračun broja dana godišnjeg odmora, ispis rješenja, planiranje evidencija godišnjih odmora
 • mogućnost automatskog generiranja dokumenata kadrovske evidencije na osnovi predloška u Word-u (ugovor o radu, aneks ugovora, rješenje o raskidu radnog odnosa, razne druge potvrde i rješenja)
 • matična knjige, statistički i drugi izvještaji o ljudskim resursima
 • mogućnost odjave radnika bez utjecaja na obračun plaće
 • kalkulator staža
 • evidencija podataka o osobama koje nisu u radnom odnosu, ali obavljaju neki posao u tvrtki u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • integracija s modulima Evidencija radnog vremena, Obračun plaća, Obračun honorara, Putni nalozi i Upravljanje voznim parkom i službenim putovanjima.

Obračun plaća

 • evidencija rada radnika s odgovarajućim kontrolama
 • mogućnost preuzimanja podataka o radu iz modula Evidencija radnog vremena
 • evidencija bolovanja
 • evidencija obustava, osiguranja i dodataka; 
 • obračun kredita s deviznom klauzulom;
 • maksimalna fleksibilnost u obračunu plaće (koeficijenti, satnice, bodovi, bruto iznos, neto iznos, prosjeci i dr.)
 • obračun doprinosa za službeni put u inozemstvo
 • svi izvještaji potrebni za obračun i isplatu plaće
 • kreiranje datoteka s RS obrascem, nalozima za plaćanje, spiskovima za banke, ID obrascem, IP karticama
 • izvještaji na godišnjem nivou ili za razdoblje (ID obrazac, IPP obrazac, IP obrazac, GOD obrazac, karton radnika, potvrda o plaći, lista zarada, izvještaji za HZZMO, statistički izvještaji i dr.)
 • automatsko kontiranje troškova plaće u Finacijsko knjigovodstvo.

Obračun honorara

 • evidencija matičnih podataka o primateljima honorara
 • mogućnost obračuna svih vrsta honorara (naknada) od samostalnih i povremenih samostalnih djelatnosti
 • maksimalna fleksibilnost u obračunu honorara 
 • ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu honorara
 • kreiranje datoteka s RS obrascem, nalozima za plaćanje, spiskovima za banke, ID obrascem
 • izvještaji na godišnjem nivou ili za razdoblje (ID obrazac, IDD obrazac, ID-1 obrazac, potvrda o isplatama naknada i dr.)
 • automatsko kontiranje troškova honorara u Finacijsko knjigovodstvo.

Evidencija radnog vremena

 • brzo i jednostavno evidentiranje dnevnog rada i odsustva s rada u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu evidencije o radnom vremenu
 • pregled odstupanja dnevne i mjesečne satnice po radnicima od planirane
 • izvješćivanje o dnevnom izvršenju rada i odsustvima s rada
 • preraspodjela radnog vremena
 • podaci o radnicima čitaju se iz WinTask Kadrovske evidencije
 • podaci o dnevnom radnom vremenu mogu se automatski preuzeti u WinTask Obračunu plaća
 • mogućnost vođenja evidencije na dislociranim lokacijama.

Imovina

 • evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, inventure, konfiguracije
 • nabava, otpis i prodaja, obračun amortizacije
 • ispis svih izvještaja vezanih uz evidenciju imovine
 • primjena bar koda
 • označavanje imovine s ispisanim etiketama
 • prijenosni čitači bar koda za inventure.

Izvješćivanje uprave

 • prihodi, troškovi i rezultati poslovanja po poduzećima, profitnim centrima, mjestima troška, radnim nalozima
 • plan priliva i odliva novčanih sredstava
 • dospjela potraživanja starija od 30, 60, 90, 120, … dana
 • rang liste poslovnih partnera (najbolji kupci, najveći dužnici i sl.)
 • novčani tokovi po vrstama priliva i odliva novca
 • pregled plaćanja po kupcima s posebnim analizama po različitim pokazateljima (instrumenti plaćanja, zakašnjela plaćanja u %, danima, tjednima, mjesecima)
 • izvještaji potrebni za praćenje planiranih i ostvarenih rezultata poslovanja
 • ispis financijskih izvještaja (bilanca stanja, izvještaj o dobiti, vlasničkom kapitalu i novčanom tijeku, izvještaji po profitnim centrima, obračunskim jedinicama i sl.) i financijska analiza.

 

 

Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo